English to Bosnian Computer Words | Računalni rečnik

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Bosnian speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Bosnian language.

Computer Words Meaning in Bosnian Language
Interface Sučelje je zajednička granica preko koje dvije ili više zasebnih komponenti računalnog sistema razmjenjuju informacije.
Malware Malware je računarski program dizajniran za infiltraciju i oštećenje računara bez pristanka korisnika.
Blogger Bloger je osoba koja piše sadržaj u web blog.
Caps Lock Caps Lock je dugme na tastaturi računara zbog kojeg se sva slova latinice i ćirilice generišu velikim slovima.
Utility Mali program koji pruža dodatak mogućnostima koje nudi operativni sistem
Gigabyte Jedinica podataka jednaka 1000 megabajta
Hacking Hakiranje je pojam svih vrsta zloupotrebe računara radi narušavanja sigurnosti drugog računalnog sistema za krađu podataka.
Byte Niz od 8 binarnih bita koji digitalno predstavljaju jedan znak računaru.
Ebook eBook je skraćenica za "elektronička knjiga". To je digitalna publikacija koja se može čitati na računaru, e-čitaču ili drugom elektroničkom uređaju.
Double Click Dvoklik je čin dvaput brzog pritiska na dugme računarskog miša bez pomeranja miša.
Wi-Fi Wi-Fi znači da možete pristupiti mreži ili se povezati pomoću radio talasa, bez potrebe za korištenjem žica.
Root root se odnosi na direktoriju najvišeg nivoa datotečnog sistema.
Version Broj verzije jedinstveni je niz brojeva koji identificira stanje razvoja računara
External Storage Uređaj za pohranu podataka koji nije glavna memorija računara
Filename Extension Proširenje imena datoteke identifikator je naveden kao sufiks imenu datoteke računala.
TFT Tip visokokvalitetnog ekrana za notebook računare
MP3 Popularni komprimirani format datoteke za preuzimanje digitalne muzike.
Icon U računanju, ikona je piktogram ili ideogram koji se prikazuje na ekranu računara kako bi korisniku pomogao da se kreće računarskim sistemom.
World Wide Web Web je međusobno povezan sistem javnih web stranica dostupan putem Interneta.
Log In Odnosi se na postupak pristupa sigurnom računarskom sistemu ili web mjestu.
Word Processor Aplikacija koja korisniku pruža alate potrebne za pisanje i uređivanje i formatiranje teksta i slanje na pisač
Macintosh Macintosh je linija desktop i prijenosnih računara koju je razvio Apple.
Program Niz uputa koje računar može izvršiti
Byte Slijed podataka koji se obrađuju kao jedna jedinica informacija
Touchscreen Zaslon koji služi i kao uređaj za unos koji se može koristiti s posebnim olovkom ili prstima.
Pixel Najmanja diskretna komponenta slike na ekranu
Debug Odnosi se na pronalaženje i ispravljanje grešaka u kodu računalnog programa
Platform Kombinacija računara i operativnog sistema
Java Java je programski jezik visokog nivoa koji je razvio Sun Microsystems.
Information Technology Proučavanje ili uporaba sistema (računara i telekomunikacija) za čuvanje, preuzimanje i slanje informacija.
Integer Cijeli broj je podatak integralnog tipa podataka, vrsta podataka koja predstavlja određeni raspon matematičkih cjelobrojnih brojeva
Social Network Web stranica poput Facebooka ili Twittera na kojoj se možete povezati s prijateljima i dijeliti informacije.
Notebook Computer Izuzetno lagan lični računar
Capacity Količina podataka koja se može pohraniti na disk
Kernel Kernel je računarski program u srcu operativnog sistema računara s potpunom kontrolom nad svime u sistemu.
Output Podaci koje generira računar nazivaju se izlazima.
Search Engine Računalni program koji iz baze podataka preuzima dokumente ili datoteke ili podatke
Subsystem Sistem koji je dio nekog većeg sistema
Table Raspored podataka u redovima i stupovima, ili možda u složenijoj strukturi.
Ip Address Brojčana oznaka dodijeljena svakom uređaju povezanom s računarskom mrežom koja koristi Internet protokol za komunikaciju.
Client Bilo koji računar koji je spojen na računarsku mrežu
Array Impresivan prikaz ili raspon određene vrste stvari
Inbox Inbox je spremište u aplikaciji za e-poštu koja prihvaća dolazne poruke.
Input Device Ulazni uređaj je dio opreme koji se koristi za pružanje podataka i kontrolnih signala sistemu za obradu informacija
Window Prozor je grafički upravljački element.
Cookie Kratki redak teksta koji web stranica stavlja na tvrdi disk vašeg računala kad pristupite toj web lokaciji
ISP Tvrtka koja pruža pojedincima i drugim kompanijama pristup Internetu
Privacy Rights Pravo na zaštitu od neželjenih ili nesankcioniranih upada.
Spyware Računalni softver koji dobija informacije s računara korisnika bez pristanka korisnika
Virus Mali neovlašteni program koji može oštetiti računar
Cursor Kursor je indikator koji se koristi za prikaz trenutnog položaja interakcije korisnika na monitoru računara
Memory Elektronički uređaj za pohranu podataka
Server Računar koji klijentskim stanicama pruža pristup datotekama i štampačima kao zajedničkim resursima računarskoj mreži
Home Row Početni red odnosi se na red tipki na tastaturi na kojem se prsti odmaraju kada ne kucate
Disk Disk je tvrda ili disketa okrugla, ravna i magnetna ploča koja može čitati i pisati na njemu informacije
Microphone Dio računara u koji govorite kada želite nešto snimiti ili razgovarati s prijateljem.
Memory Memorija služi za privremeno skladištenje podataka dok se koristi računalo.
Switch On Da biste aktivirali računar kada ga želite koristiti.
Software Programi i druge operativne informacije koje koristi računalo
Program Izvršni softver koji radi na računaru.
User Osoba koja koristi računarski ili mrežni servis
Megabyte Otprilike 1.000.000 bajtova.
Laptop Računalo koje je prenosivo i pogodno za upotrebu dok putujete.
FAQ Popis odgovora na uobičajena pitanja o određenom proizvodu ili usluzi
Surf Tražiti informacije na Internetu
Blog Internetski časopis u kojem ljudi objavljuju svoja iskustva
Printer Izlazni uređaj koji stvara papirnu kopiju s računala
Text Editor Vrsta računarskog programa koji uređuje obični tekst.
User Interface Korisničko sučelje (UI) mjesto je na kojem ljudi i mašine komuniciraju.
Clip Board To je međuspremnik koji neki operativni sustavi omogućavaju kratkotrajno skladištenje i prijenos unutar i između aplikativnih programa
Logic Aspekt računarskog dizajna koji se odnosi na temeljne operacije i strukture na kojima su izgrađeni svi računarski sistemi.
Network Sistem međusobno povezanih elektroničkih komponenti ili sklopova
Real-Time Računalo koje može obraditi podatke ili informacije gotovo odmah
Workstation Posebno računalo dizajnirano za tehničke ili naučne primjene.
Trojan Horse Vrsta zlonamernog koda ili softvera koji izgleda legitimno, ali može preuzeti kontrolu nad vašim računarom
Option Koristi se kao a za stvaranje posebnih znakova i kao modifikator za ostale naredbene kodove
Toolbar Grafički upravljački element na koji su postavljeni gumbi na ekranu, ikone, meniji ili drugi ulazni ili izlazni elementi.
Snapshot Stanje sistema u određenom trenutku.
Anti Virus Software Program koji pronalazi i ukloni viruse iz računara
Zoom In And Zoom Out Da biste fokusirali zum objektiv kako biste dobili manju sliku ili udaljeniji prikaz
Simulation Predstavljanje stvarnog svijeta računarskim programom
Captcha CAPTCHA je vrsta testa odgovora na izazov koji se koristi za računanje kako bi se utvrdilo da li je korisnik ili ne.
Login Odnosi se na postupak pristupa sigurnom računarskom sistemu ili web mjestu.
Restore Značajka u Microsoft Windows-u koja korisniku omogućava vraćanje stanja računala
Supercomputer Računalo koje radi na ili blizu trenutno najviše operativne brzine za računare
Keyword U programiranju, ključna riječ je riječ koju je rezervirao program, jer riječ ima posebno značenje.
Alignment Prilagođavanje dijelova nečega u odnosu jedan prema drugom
Charger Uređaj koji se priključuje u zidnu utičnicu i dovodi istosmjerni napon na bateriju koja se može puniti.
Palmtop Računar koji je dovoljno mali da može sjesti na dlan
Flowchart Dijagram toka je dijagram koji opisuje proces ili operaciju
PDA Skraćenica „personal lični digitalni asistent“
Scanner Oprema za pretvaranje papirnih dokumenata u elektroničke dokumente koje računar može koristiti
Podcast Digitalna audio datoteka dostupna na Internetu za preuzimanje na računar ili mobilni uređaj
Compress Kompresija je metoda koju računari koriste za smanjenje datoteka smanjenjem broja bitova
Touch Ekran osetljiv na dodir je ekran računara koji je ujedno i uređaj za unos
Iteration Iteracija je ponavljanje funkcije ili procesa u računarskom programu.
Delete Delete je računarska terminologija za uklanjanje ili brisanje
Folder Podjela tvrdog diska računara u koji možete stavljati datoteke
Shareware Softver koji je dostupan besplatno i često se neformalno distribuira radi procjene,
Cd Rom Disk za pohranu podataka o računaru.
Firewall Sigurnosni sistem koji sprečava pristup računaru ili mreži
Save Za kopiranje dokumenta, zapisa ili slike na kojoj se radi na medij za pohranu
Virtual Memory Odnosi se na hardver koji vaš računar koristi za učitavanje operativnog sistema i pokretanje programa.
Serial Port Utičnica na stražnjoj strani računala za povezivanje perifernih uređaja
Spam Neželjeni i neželjeni „bezvrijedni“ e-mail ili nevažni postovi u newsgrupu ili blog.
Notebook Računar, prenosni računar, sklopivi prenosni računar.
Finder Finder je sučelje radne površine za Macintosh računare
Spreadsheet Dokument koji pohranjuje podatke u mrežu vodoravnih redaka i vertikalnih stupaca.
Joystick Džojstik je uređaj za upravljanje pokazivačem koji se koristi u računarskim igrama i pomoćnoj tehnologiji
Dashboard Nadzorna ploča je vrsta korisničkog sučelja koje predstavlja informacije korisniku
Firmware U računanju, firmware je specifična klasa računarskog softvera koja pruža kontrolu niskog nivoa za određeni hardver uređaja.
Usb Flash Drive Mali vanjski uređaj za pohranu podataka, povezan je putem USB utičnice.
Emoticon Izraz lica predstavljen nizom znakova
Decompress Decompress se odnosi na proširivanje kompresijske datoteke natrag u izvorni oblik
Hacker Haker je pojedinac koji koristi računare, umrežavanje ili druge vještine da bi savladao tehnički problem
Kilobyte Otprilike 1.000 bajtova.
Bandwidth Raspon frekvencija unutar određenog opsega, posebno one koje se koriste za prijenos signala.
Menu Bar Vodoravna traka koja sadrži liste dostupnih menija za određeni program.
Bulletin Board System Sistem oglasne ploče ili BBS je računarski poslužitelj sa softverom koji omogućava korisnicima da se povežu na sistem pomoću programa terminala.
Scroll Bar Okomita ili vodoravna traka koja se obično nalazi na desnoj ili donjoj strani prozora koja omogućava pomicanje područja za gledanje prozora.
Programmer Osoba koja piše računarske programe.
Virtual U računanju, virtualna je digitalno replicirana verzija nečeg stvarnog.
Boot Dizanje je računar proces pokretanja računara
Mouse Računalni miš je ručni pokazivač koji otkriva dvodimenzionalno kretanje u odnosu na neku površinu
Reboot U računanju je ponovno podizanje sustava proces kojim se ponovo pokreće pokrenuti računalni sistem.
Mirror Ogledalo je server koji pruža tačnu kopiju podataka s drugog poslužitelja.
Plug-In Računalni softver koji dodaje nove funkcije host programu bez promjene samog glavnog programa
Feedback Proces u kojem se izlaz sistema vraća na ulaz
Node Čvor je osnovna jedinica strukture podataka, poput povezane liste ili strukture podataka stabla
Boolean Binarna varijabla koja može imati jednu od dvije moguće vrijednosti, 0 (lažno) ili 1 (istina).
Import Prijenos podataka u bazu podataka ili dokument
Keyboard Ploča od ključeva koja, zajedno sa mišem, služi kao primarni ulazni uređaj za računar.
Plagiarism Plagijarizam je čin kopiranja tuđeg djela i objavljivanja kao vašeg.
Bug (Mali) kvar ili kvar u programu
App Aplikacija je vrsta softvera koji vam omogućuje obavljanje određenih zadataka
Smartphone Mobilni telefon s naprednim funkcijama, osim samo telefoniranje i slanje tekstualnih poruka (SMS).
Cd-Rom CD-ROM označava kompaktni disk samo za čitanje. Funkcionira kao kompaktni disk koji pohranjuje računarske podatke.
Personal Computer Mali digitalni računar zasnovan na mikroprocesoru i osmišljen za upotrebu jedne osobe u isto vrijeme
Webcam Digitalni fotoaparat dizajniran za snimanje digitalnih fotografija i njihovo prenošenje putem interneta
Router Kutija koja omogućava vašem računalu da se poveže s Internetom.
Scroll Up And Down Za pomicanje stranice prema gore i dolje, primjerice, kada pregledavate web stranicu.
Wires And Cables Dugi tanki komadi metala koji povezuju različite dijelove računara.
Command U računanju naredba je naredba računalnom programu da izvrši određeni zadatak.
Download Preuzimanje je proces dobivanja web stranica, slika i datoteka s web servera.
Bluetooth Bežična tehnologija koja omogućava komunikaciju između računarskih uređaja.
Copy Akt dupliranja teksta, podataka, datoteka ili diskova, stvarajući dve ili više istih datoteka ili segmenata podataka
Speakers Dio računara koji kontroliše jačinu zvuka.
Graphical User Interface Korisničko sučelje zasnovano na grafici umjesto na tekstu
Path Opći oblik naziva datoteke ili direktorija, određuje jedinstvenu lokaciju u datotečnom sistemu.
Home Page Početna stranica web stranice
Fios Tt opisuje upotrebu optičkih kablova za prenos podataka putem svjetlosnih impulsa.
Post Da biste stavili sliku ili komentar na blog ili društvenu mrežu.
Protocol Skup pravila ili postupaka za prijenos podataka između elektroničkih uređaja
Offline Kada računar ili drugi uređaj nije uključen ili povezan s drugim uređajima, kaže se da je "izvan mreže
Keyboard Računarska tastatura je uređaj za unos koji se koristi za unošenje znakova i funkcija u računarski sistem pritiskanjem tastera ili tastera.
Online Povezani sa ili spremni za slanje ili primanje podataka računarskom mrežom
PC PC je inicijalizam za "lični računar". IBM osobno računalo uključilo je oznaku u svoj naziv modela.
Link Uputa koja povezuje jedan dio programa s drugim
Baud Brzina prijenosa podataka za modeme
Code Simbolični raspored podataka u računarskom programu
Typeface Skup znakova istog dizajna
Font Font je kombinacija slova i drugih kvaliteta, poput veličine, visine i razmaka
Wiki Wiki je web mjesto koje omogućuje korisnicima dodavanje i ažuriranje sadržaja na web mjestu pomoću vlastitog web pretraživača.
Applications Softverski program koji se pokreće na vašem računaru
Computer Elektronički uređaj za pohranu i obradu podataka
Netbook Mali laptop ili prijenosno računalo u stilu koji je prvenstveno dizajniran za web surfanje.
GUI Odnosi se na grafiku na ekranu koja omogućava korisnicima da kliknu, povuku i ispuste mišem
Data Definisane kao činjenice ili brojke, ili informacije koje su pohranjene u računaru ili koje koriste u njima.
Piracy Softverska piraterija definirana je kao ilegalno kopiranje softvera, što krši autorska prava.
Paste Naredba koja vam omogućuje umetanje podataka iz međuspremnika u aplikaciju
Mainframe Mainframe je moćno računalo koje se koristi za velike poslove obrade informacija.
JPG Tip datoteke za sliku i način za komprimiranje slike.
Queue Popis poslova koji čekaju obradu
Freeware Softver koji se nudi bez naknade
Document Računalni dokument je datoteka kreirana softverskom aplikacijom
Social Networking Korištenje interneta za stvaranje virtualne zajednice dijeljenjem poruka, komentara i drugih informacija.
Function Funkcija je blok organiziranog koda za višekratnu upotrebu koji se koristi za izvođenje jedne, povezane aktivnosti.
Wi Fi Sistem za komunikaciju bez žica putem mreže
Hypertext Hypertext je tekst prikazan na računaru ili drugim uređajima s referencama na drugi tekst kojem čitalac može odmah pristupiti.
Plug In Računalni softver koji dodaje nove funkcije host programu bez promjene samog glavnog programa.
Password Lozinka je niz znakova koji se koriste za autentifikaciju korisnika na računarskom sistemu.
Flash Drive Flash pogon je vrsta prenosivog USB uređaja koji čuva i prenosi podatke.
NET NET je Microsoftova strategija web usluga za povezivanje informacija, ljudi, sistema i uređaja putem softvera.
Security Zaštita računarskih sistema i informacija od oštećenja, krađe i neovlaštene upotrebe
Export Prenos iz baze podataka ili dokumenta
Buffer Dio RAM-a koji se koristi za privremeno čuvanje podataka
Junk Mail Bezvrijedna e-pošta je nepoželjna komercijalna elektronička pošta
URL Naziv domene dio je URL-a, koji je (Uniform Resource Locator.)
Mouse Računalni miš je ručni pokazivač koji otkriva dvodimenzionalno kretanje u odnosu na neku površinu.
Run Out Of Space Znači da ni aplikativni programi, ni operativni sistem ništa ne mogu spasiti.
Output Device Izlazni uređaj je svaki hardverski uređaj koji se koristi za slanje podataka s računara na drugi uređaj ili korisnika.
Cloud Computing Dostupnost resursa računalnog sistema, na zahtjev, posebno pohrane podataka i računalne snage, bez izravnog aktivnog upravljanja od strane korisnika.
Browser Web pretraživač je softverska aplikacija za pristup informacijama na World Wide Webu.
Binary Binarni kod predstavlja tekst, upute za računarski procesor ili bilo koje druge podatke pomoću sistema sa dva simbola.
File Skup srodnih zapisa koji se vode zajedno
Screenshot Snimka zaslona je slika radne površine računara koja se može spremiti u obliku grafičke datoteke.
Qwerty Keyboard Standardna tastatura pisaćeg stroja
DVD DVD je vrsta optičkog medija koja se koristi za pohranu digitalnih podataka.
Windows Zbirka programa poznatih kao operativni sistem (OS) koji upravlja računarom (ličnim računarom)
Log Out Izlaz iz računara
GPS GPS je radio-navigacijski sustav koji omogućava korisnicima kopna, mora i zraka da odrede njihovu tačnu lokaciju.
XML Koristi se za opisivanje podataka.
Hyperlink Veza od hipertekst datoteke do druge lokacije ili datoteke
Directory Spisak računarskih datoteka sačuvanih u memoriji
Runtime Kada se program pokreće ili se izvršava
Graphics Grafika je slika ili vizuelni prikaz objekta
Web Host Web domaćin ili pružatelj usluga web hostinga je posao koji pruža tehnologije i usluge potrebne za pregledavanje web stranice ili web stranice na Internetu.
Bit Bit je najmanji podatak koji računala koriste.
Phishing Phishing je cyber napad koji koristi prikrivenu e-poštu kao oružje.
Wireless Koristi se za opisivanje bilo koje računarske mreže gdje nema fizičke ožičene veze između pošiljatelja i primatelja
Motherboard Matična ploča služi kao jedinstvena platforma za povezivanje svih dijelova računara
Application Samostalni program ili dio softvera
Cache RAM memorija koja je izdvojena kao specijalizirani spremnik međuspremnika
Enter Tipka Enter je tipka na tipkovnici koja se pritisne da signalizira računalu da unese liniju podataka ili naredbu koja je upravo upisana.
Webmaster Webmaster je osoba zadužena za održavanje web stranice.
Data Računalni podaci su podaci koje obrađuje ili čuva računar.
Desktop Primarno korisničko sučelje računala s kojeg korisnici mogu pristupiti programima, datotekama i mapama.
Unix Snažan višekorisnički računalni operativni sistem sa više zadataka (OS).
RAM (RAM) je glavna memorija koja se koristi dok PC radi, privremena je.
Web Page Stranica na Internetu koja prikazuje informacije.
Cache Zbirka predmeta istog tipa pohranjenih u skrivenom
Tablet Mala, prenosiva tehnologija koja vam omogućava da radite osnovne stvari.
Bit Jedinica za merenje informacija
File Specifičan računalni zapis. Može sadržavati podatke poput teksta ili programa
Domain Imena domena koriste se u URL-ovima za identifikaciju određenih web stranica.
Drag Kad želite nešto premjestiti s jednog dijela zaslona u drugi, to morate prevući.
Lurking Izraz koji se koristi za opisivanje pojedinca koji čita internetske poruke na forumu za diskusiju
Spreadsheet Spreadsheet je računarska aplikacija za analizu organizacije i pohranu podataka u tabelarnom obliku.
Peripheral Elektronska oprema povezana kablom sa računarom
Website Računalo spojeno na internet koji održava niz web stranica na World Wide Webu
Trash Privremena pohrana za datoteke koje je korisnik izbrisao u upravitelju datoteka
Peripheral Računalna periferna oprema je svaki vanjski uređaj koji pruža ulaz i izlaz za računalo.
Hardware Računalni hardver su fizički dijelovi računara, poput kućišta, monitora, miša itd.
Cyberspace Svjetska mreža računalnih mreža
Streaming Streaming znači slušanje glazbe ili gledanje videa u 'realnom vremenu', umjesto da preuzmete datoteku na računalo i pogledate je kasnije.
Desktop Područje zaslona u grafičkim korisničkim sučeljima na kojima se pojavljuju ikone i prozori
Computer Programirani elektronički uređaj za pohranu i obradu podataka.
Virus Računalni virus je vrsta računalnog programa koji se, kada se izvrši, replicira modificirajući druge računalne programe i umetanjem vlastitog koda.
Hard Drive Pogon tvrdog diska (HDD) je elektro-mehanički uređaj za pohranu podataka koji koristi magnetsku pohranu za pohranu i dohvaćanje digitalnih podataka.
Megabyte Jedinica podataka jednaka 1000 kilobajta
Bus Sabirnica je podsustav koji se koristi za povezivanje računarskih komponenti i prijenos podataka između njih
USB Odnosi se na najčešći tip računarskog porta koji se koristi za povezivanje perifernih uređaja na računare.
Storage Pohrana je proces putem kojeg se digitalnim podacima spremaju unutar uređaja za pohranu podataka pomoću računalne tehnologije.
Click Klik je čin pritiska jednom tipkom računarskog miša bez pomicanja miša.
Dynamic U računarskoj terminologiji dinamička obično znači sposobnu da djeluje i / ili se mijenja, dok statička znači fiksno.
Screen Dio računara na kojem se pojavljuju tekst i slike.
Gigabyte Otprilike 1.000.000.000 bajtova.
Programming Language Jezik dizajniran za programiranje računara
Dot Matrix Matrica točaka je 2D matrica tačaka koja može predstavljati slike, simbole ili znakove
Graphics Card Oprema unutar računara koji stvara sliku na ekranu
Bookmark Oznaka je spremljena prečica koja vaš preglednik usmjerava na određenu web stranicu
Operating System Softver koji komunicira s hardverom i omogućuje pokretanje drugih programa.
Web Sistem internetskih poslužitelja koji podržavaju posebno oblikovane dokumente.
Syntax Odnosi se na pravopis i gramatiku programskog jezika
Comment On Da biste napisali odgovor na nešto što vidite na blogu ili društvenoj mreži.
CPU To je glavni dio računara koji kontrolira sve ostale dijelove
Tag Generički izraz za deskriptor jezičnih elemenata
Email Poruke e-pošte koje se šalju s jednog računara na drugi.
Parallel Port Utičnica na stražnjoj strani računara za spajanje vanjske opreme
Browser Preglednik je program poput Firefoxa ili Internet Explorera ..
Bug Greška se odnosi na grešku u bilo kojem računarskom programu ili hardverskom sistemu.
Application U vrlo osnovnom smislu, svaki program koji koristite na računaru je deo aplikativnog softvera.
Laser Printer Laserski štampač je štampač koji koristi fokusirani snop ili svetlo za prenos teksta i slika na papir.
Clip Art Grafička slika je zbirka slika ili slika koja se mogu uvesti u dokument ili neki drugi program.
Pixel Odnosi se na male tačkice koje čine slike na ekranu računara.
Flash Memory Vrsta računarske memorije koja se može električno izbrisati i programirati.
Intranet Intranet je računarska mreža u kojoj se deli informacije.
Linux Operativni sistem otvorenog koda koji napaja svijet od ličnih računara do servera do mobilnih uređaja i šire.
Qwerty Dizajn tastature za alfabeta latinice
Digitize Format koji mogu da čitaju ili obrađuju računari
Ipad Tablet računar kreiran od strane kompanije Apple.
DOC Proširenje datoteke za Microsoft Word dokument.
Broadband To se odnosi na brzi prijenos podataka u kojem jedan kabel može nositi veliku količinu podataka odjednom.
DNS DNS (usluga naziva domena) djeluje kao telefonski imenik za internetske adrese.
Encryption Aktivnost pretvaranja podataka ili informacija u kod
Type Za unos podataka putem tastature.
Monitor Uređaj koji prima signale i prikazuje ih
Symbol Samovoljni znak sa konvencionalnim značenjem
KB, MB, GB Kilobajte, megabajti, gigabajti. Obično se koristi za mjerenje računarske memorije i pohrane.
Exabyte Ekstrakt je višestruki bajt jedinice za digitalne informacije.
Field Skup znakova koji sadrži jedinicu informacija
Backup Kopija datoteke ili direktorija na zasebnom uređaju za pohranu
Dot Točka je jedan piksel na matričnom displeju
Computer Program Računalni program je zbirka instrukcija koje računalo može izvesti za obavljanje određenog zadatka
Configure Postavite za određenu svrhu
Icon Mala slika ili slika na ekranu računara koji je simbol za mape, programe itd
Cell Bilo koji mali odjeljak
Mac (Macintosh) Odnosi se na određeni operativni sistem na toj liniji računara koji je razvila Apple Corporation.
Shift Key Tipka za modifikovanje na tastaturi, koristi se za unos velikih slova i drugih alternativnih "gornjih" znakova.
Justify Justfy znači ravnomjerno poravnanje teksta između lijeve i desne margine.
ROM Memorija koju program ili korisnik ne može promijeniti
Media Odnosi se na različite vrste opcija za pohranu podataka.
Algorithm Algoritam je skup uputa dizajniranih za izvođenje određenog zadatka.
DOS DOS (Disk Operating System) su jednostavni tekstualni operativni sistemi
Worm Vrsta zlonamernog softvera koji širi kopije sebe s računala na računalo
Smart Phone Pametni telefon je mobilni telefon koji uključuje naprednu funkcionalnost osim telefoniranja i slanja tekstualnih poruka.
Widget Element grafičkog korisničkog sučelja (GUI) koji prikazuje informacije ili pruža specifičan način
Modem Modem je hardverski uređaj koji pretvara podatke u format pogodan za medij za prijenos
Floppy Drive Uređaj koji se koristi za pokretanje diskete
PDF PDF označava "prijenosni format dokumenta". U osnovi, format se koristi kada trebate spremiti datoteke koje se ne mogu mijenjati
FAQ Popis pitanja koja se često postavljaju (o određenoj temi) zajedno s njihovim odgovorima
Portal Odnosi se na web mjesto ili uslugu koja nudi široku lepezu resursa i usluga
Multimedia Računalni sistem koji može kreirati, uvoziti, integrirati, skladištiti, dohvaćati, uređivati ​​i brisati
Compile Kompajler je računarski program koji prevodi računarski kod napisan u jednom programskom jeziku u drugi jezik
Webinar Seminar koji se vodi preko interneta.
Pop-Up Vrsta prozora koji se otvara bez da korisnik odabere "Novi prozor" iz programa
ZIP Format arhivske datoteke koji podržava kompresiju podataka bez gubitaka.
Cybercrime Cyber ​​kriminala je zločin koji vrše računar i mreža.
Hotspot Lokacija koja omogućuje korisnicima da se povežu s mrežom ili Internetom putem svojih bežičnih adaptera.
Mhz Megahertz. Ovo opisuje brzinu računarske opreme.
Social Networking Društvena mreža je web stranica koja okuplja ljude da razgovaraju, dijele ideje i interese ili sklapaju nove prijatelje.
Javascript Programski jezik koji je dizajnirao Sun Microsystems
Battery Dio računara koji pohranjuje električnu energiju i daje energiju.
Undo Naredba u mnogim računarskim programima. Izbriše se posljednja promjena izvršena u dokumentu koja se vraća u starije stanje
Copyright Autorsko pravo je legalno sredstvo zaštite autorskih djela.
Script Popis naredbi koje izvršava određeni program ili skriptni motor
Frame Okvir je jedinica za digitalni prenos podataka u računarskom umrežavanju i telekomunikacijama
Operating System (Os) Osnovni softver koji upravlja računarom
Page Stranica je neprekidni blok virtualne memorije fiksne dužine, opisan jednim unosom u tablici stranica.
Scan Fotografije i dokumente stavite na računar pomoću skenera.
Spam Neželjena e-pošta
Website Zbirka web stranica.
Modem Uređaj koji se koristi za povezivanje računara telefonskom linijom
Key Word Značajna riječ koja se koristi u indeksiranju ili katalogizaciji
Settings Kad želite nešto promijeniti na računaru, morate prijeći na postavke.
Operating System Softver koji kontrolira izvršenje računarskih programa i može pružiti različite usluge
Terabyte Skeniranje je pojam koji opisuje proces digitalizacije slike, omogućavajući da se na računaru pohrani ili modificira.
Development Odnosi se na skup aktivnosti informatičkih nauka posvećenih procesu kreiranja, dizajniranja, raspoređivanja i podrške softvera.
Blog (Web Blog) Odnosi se na spisak unosa časopisa koji su postavljeni na web stranici.
Template Model ili standard za upoređivanje
Analog Ima izlaz koji je proporcionalan unosu
Error Message Kada pritisnete pogrešno dugme, ponekad će vam računar poslati poruku o grešci.
Boot Dizanje je računar proces pokretanja računara.
Webcam Video kamera koja se koristi za emitovanje streaminga ili mirnog videa putem interneta.
HTML To je računalni jezik na kojem su napisane web stranice.
Hardware Fizički dijelovi računala i svi povezani uređaji.
Process Odnosi se na skup uputstava koje procesor računara trenutno obrađuje
Scroll Pomicanje koristi prikaz uzastopnih linija podataka na ekranu.
Resolution Broj točaka ili piksela po inču ili centimetru koji se koriste za stvaranje slike na ekranu
Hard Disk Glavni disk unutar računara koji se koristi za spremanje programa i informacija.
Shell Korisničko sučelje za pristup uslugama operativnog sistema.
Folder Mapa je prostor za pohranu gde se mnoge datoteke mogu svrstati u grupe i organizovati računar.
Mouse Pad Podloga za miša je površina za postavljanje i pomeranje računarskog miša.
Usb Stick Mali alat koji možete koristiti za spremanje dokumenata.
Encrypt Šifriranje podataka prevodi podatke u drugi oblik ili kod tako da ih mogu čitati samo osobe koje imaju pristup tajnom ključu ili lozinci.
Database Organizirano tijelo povezanih informacija
PC Card U računanju, PC Card je konfiguracija perifernog sučelja računara paralelne komunikacije, dizajnirana za laptop računare.
Driver Upravljački program je softverska komponenta koja omogućava operativnom sistemu i uređaju da međusobno komuniciraju.
Teminal Elektronski ili elektromehanički hardverski uređaj
Upload Prijenos znači da se podaci šalju sa vašeg računala na Internet.
Software Softver je program koji računaru omogućava obavljanje određenog zadatka.
Key Tipka je jedno od tipki na tipkovnici
Resolution Odnosi se na oštrinu i jasnoću slike
Kindle Kindle je prenosivi e-čitač koji je razvio Amazon
Username Ime koje jedinstveno identificira nekoga na računarskom sistemu
OCR OCR omogućava računalu da čita skeniranu sliku i pretvori je u stvarno slovo.
Unplug Da biste isključili računar iz izvora napajanja.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers