English to Bulgarian Computer Words | Компютърен речник

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Bulgarian speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Bulgarian language.

Computer Words Meaning in Bulgarian Language
Interface Интерфейсът е споделена граница, през която два или повече отделни компонента на компютърна система обменят информация.
Malware „Зловреден софтуер“ е компютърна програма, предназначена да проникне и да повреди компютрите без съгласието на потребителите
Blogger Блогърът е човек, който пише съдържание в уеб блог.
Caps Lock Caps Lock е бутон на компютърна клавиатура, който кара всички букви на латиница и на кирилица да се генерират с главни букви.
Utility Малка програма, която предоставя допълнение към възможностите, предоставени от операционната система
Gigabyte Единица информация, равна на 1000 мегабайта
Hacking Хакването е терминът за улов на всички видове злоупотреби с компютър, за да се наруши сигурността на друга компютърна система за кражба на данни.
Byte Поредица от 8 бинарни бита, които цифрово представляват един символ на компютъра.
Ebook Електронната книга е кратка за „електронна книга“. Това е дигитална публикация, която може да се чете на компютър, електронен четец или друго електронно устройство.
Double Click Двойно щракване е актът за натискане на бутона на компютърната мишка два пъти бързо, без да местите мишката.
Wi-Fi Wi-Fi означава, че можете да получите достъп или да се свържете с мрежа чрез радиовълни, без да е необходимо да използвате проводници.
Root „root“ се отнася до директорията от най-високо ниво на файлова система.
Version Номерът на версията е уникална последователност от числа, която идентифицира състоянието на развитие на компютъра
External Storage Устройство за съхранение на данни, което не е основната памет на компютър
Filename Extension Разширението на име на файл е идентификатор, посочен като наставка на името на компютърен файл.
TFT Вид висококачествен екран за преносими компютри
MP3 Популярен компресиран формат на файлове за изтегляне на цифрова музика.
Icon При изчисляването икона е пиктограма или идеограма, показана на компютърен екран, за да помогне на потребителя да се ориентира в компютърна система.
World Wide Web Web е взаимосвързана система от публични уеб страници, достъпни чрез Интернет.
Log In Отнася се до процеса на достъп до защитена компютърна система или уебсайт.
Word Processor Приложение, което предоставя на потребителя инструменти, необходими за писане и редактиране и форматиране на текст и за изпращане на принтер
Macintosh Macintosh е линия от настолни и преносими компютри, разработена от Apple.
Program Поредица от инструкции, които компютърът може да изпълни
Byte Поредица от данни, обработени като единична единица информация
Touchscreen Дисплей, който служи и като устройство за въвеждане, което може да се използва със специално устройство за писалка или с пръсти.
Pixel Най-малкият дискретен компонент на изображението на екрана
Debug Отнася се за намиране и коригиране на грешки в код на компютърна програма
Platform Комбинацията от компютър и операционна система
Java Java е език за програмиране на високо ниво, разработен от Sun Microsystems.
Information Technology Проучване или използване на системи (компютри и телекомуникации) за съхранение, извличане и изпращане на информация.
Integer Цяло число е дата от интегрален тип данни, тип данни, който представлява някакъв диапазон от математически цели числа
Social Network Уеб страница като Facebook или Twitter, където можете да се свържете с приятели и да споделяте информация.
Notebook Computer Изключително лек персонален компютър
Capacity Количеството информация, която може да се съхранява на дисково устройство
Kernel Ядрото е компютърна програма в основата на компютърната операционна система с пълен контрол върху всичко в системата.
Output Данните, генерирани от компютър, се наричат ​​изходни.
Search Engine Компютърна програма, която извлича документи или файлове или данни от база данни
Subsystem Система, която е част от някаква по-голяма система
Table Подреждане на данни в редове и колони или евентуално в по-сложна структура.
Ip Address Числен етикет, присвоен на всяко устройство, свързано към компютърна мрежа, което използва Интернет протокол за комуникация.
Client Всеки компютър, който е свързан към компютърна мрежа
Array Впечатляващ дисплей или гама от определен тип неща
Inbox Inbox е хранилище в приложение за електронна поща, което приема входящи съобщения.
Input Device Устройството за въвеждане е част от оборудването, използвано за предоставяне на данни и контролни сигнали към система за обработка на информация
Window Прозорецът е графичен контролен елемент.
Cookie Кратък ред текст, който уеб сайт поставя на твърдия диск на компютъра ви, когато имате достъп до уебсайта
ISP Компания, която предоставя на физически лица и други компании достъп до Интернет
Privacy Rights Правото да бъдете защитени от нежелани или несанкционирани нахлувания.
Spyware Компютърен софтуер, който получава информация от компютъра на потребителя без съгласието на потребителя
Virus Малка, неоторизирана програма, която може да повреди компютър
Cursor Курсорът е индикатор, използван за показване на текущата позиция за потребителско взаимодействие на компютърен монитор
Memory Електронно устройство за съхранение
Server Компютър, който предоставя на клиентските станции достъп до файлове и принтери като споделени ресурси към компютърна мрежа
Home Row Началният ред се отнася до реда от клавиши на клавиатурата, където пръстите почиват, когато човек не пише
Disk Дискът е твърд или дискетен кръгъл, плосък и магнитен плот, който може да има информация, прочетена и записана на него
Microphone Частта от компютъра, на която говорите, когато искате да запишете нещо или да говорите с приятел.
Memory Паметта е за временно съхраняване на информация, докато се използва компютър.
Switch On За да активирате компютъра, когато искате да го използвате.
Software Програмите и друга оперативна информация, използвана от компютър
Program Изпълним софтуер, който работи на компютър.
User Лице, което използва компютърна или мрежова услуга
Megabyte Приблизително 1 000 000 байта.
Laptop Компютър, който е преносим и подходящ за използване по време на пътуване.
FAQ Списък с отговори на често задавани въпроси относно конкретен продукт или услуга
Surf За да потърсите информация в Интернет
Blog Онлайн журнал, в който хората публикуват за своите преживявания
Printer Изходно устройство, което произвежда хартиено хартиено копие от компютър
Text Editor Тип компютърна програма, която редактира обикновен текст.
User Interface Потребителският интерфейс (UI) е мястото, където хората и машините си взаимодействат.
Clip Board Това е буфер, който някои операционни системи осигуряват за краткосрочно съхранение и трансфер в рамките и между приложните програми
Logic Аспект на компютърен дизайн, касаещ основните операции и структури, върху които са изградени всички компютърни системи.
Network Система от взаимосвързани електронни компоненти или схеми
Real-Time Компютър, който може да обработва данни или информация почти веднага
Workstation Специален компютър, предназначен за технически или научни приложения.
Trojan Horse Вид злонамерен код или софтуер, който изглежда легитимен, но може да поеме контрола над вашия компютър
Option Използва се като a за създаване на специални символи и като модификатор за други кодове на команди
Toolbar Графичен контролен елемент, върху който са поставени екранни бутони, икони, менюта или други входни или изходни елементи.
Snapshot Състоянието на дадена система в определен момент.
Anti Virus Software Програма, която намира и премахва вируси от компютър
Zoom In And Zoom Out За да фокусирате увеличен обектив, за да получите по-малко изображение или по-далечен изглед
Simulation Представяне на реалния свят чрез компютърна програма
Captcha CAPTCHA е вид тест за отговор на предизвикателство, използван при изчисляване, за да се определи дали потребителят е или не човек.
Login Отнася се до процеса на достъп до защитена компютърна система или уебсайт.
Restore Функция в Microsoft Windows, която позволява на потребителя да върне състоянието на компютъра си
Supercomputer Компютър, който работи на или в близост до най-високата оперативна скорост за компютрите
Keyword В програмирането ключова дума е дума, която е запазена от програма, тъй като думата има специално значение.
Alignment Регулиране на частите на нещо във връзка една с друга
Charger Устройство, което се включва в електрически контакт и доставя постояннотоково напрежение към акумулаторна батерия.
Palmtop Компютър, който е достатъчно малък, за да седи на дланта на ръката
Flowchart Блок-схема е диаграма, която описва процес или операция
PDA Съкращение на "личен цифров асистент"
Scanner Оборудване за конвертиране на хартиени документи в електронни документи, които могат да се използват от компютър
Podcast Цифров аудио файл, предоставен в интернет за изтегляне на компютър или мобилно устройство
Compress Компресията е методът, който компютрите използват за намаляване на файловете чрез намаляване на броя на битовете
Touch Сензорният екран е екранен компютър, който също е устройство за въвеждане
Iteration Итерацията е повторение на функция или процес в компютърна програма.
Delete Изтриването е компютърна терминология за премахване или изтриване
Folder Подразделение на твърдия диск на компютъра, в който можете да поставите файлове
Shareware Софтуер, който се предлага безплатно и често се разпространява неофициално за оценка,
Cd Rom Диск за съхранение на компютърна информация.
Firewall Система за сигурност, предотвратяваща достъпа до компютър или мрежа
Save За да копирате документа, записа или изображението, върху което се работи, на носител за съхранение
Virtual Memory Отнася се до хардуер, който вашият компютър използва за зареждане на операционната система и стартиране на програми.
Serial Port Сокет в задната част на компютър за свързване на периферни устройства
Spam Нежелани и нежелани „боклуци“ имейл или неуместни публикации в група за новини или блог.
Notebook Преносим компютър, преносим компютър, сгъваем, преносим компютър.
Finder Finder е настолен интерфейс на компютри Macintosh
Spreadsheet Документ, който съхранява данни в мрежа от хоризонтални редове и вертикални колони.
Joystick Джойстикът е устройство за управление на курсора, използвано в компютърните игри и помощните технологии
Dashboard Таблото за управление е тип потребителски интерфейс, който представя информация на потребителя
Firmware При изчисляването фърмуерът е специфичен клас компютърен софтуер, който осигурява контрол на ниско ниво за специфичен хардуер на устройството.
Usb Flash Drive Малко, външно устройство за съхранение на данни, то се свързва през USB гнездото.
Emoticon Израз на лицето, представен от поредица от знаци
Decompress Decompress се отнася до разширяване на компресионен файл обратно в първоначалния му вид
Hacker Хакер е човек, който използва компютър, работа в мрежа или други умения, за да преодолее технически проблем
Kilobyte Приблизително 1000 байта.
Bandwidth Диапазон от честоти в дадена лента, по-специално тази, използвана за предаване на сигнал.
Menu Bar Хоризонталната лента, която съдържа списъци с налични менюта за определена програма.
Bulletin Board System Система за обяви или BBS е компютърен сървър, работещ със софтуер, който позволява на потребителите да се свързват към системата с помощта на терминална програма.
Scroll Bar Вертикална или хоризонтална лента, обикновено разположена в най-дясната или долната част на прозореца, която ви позволява да премествате зоната за гледане на прозореца.
Programmer Човек, който пише компютърни програми.
Virtual При изчисляването виртуалната е цифрово репликирана версия на нещо истинско.
Boot При изчисляването, зареждането е процесът на стартиране на компютър
Mouse Компютърната мишка е ръчно насочено устройство, което засича двумерно движение спрямо повърхността
Reboot При изчисляването, рестартирането е процесът, чрез който работеща компютърна система се рестартира.
Mirror Огледало е сървър, който предоставя точно копие на данни от друг сървър.
Plug-In Компютърен софтуер, който добавя нови функции към хост програма, без да променя самата хост програма
Feedback Процесът, при който изходът на системата се връща към входа
Node Възел е основна единица от структура на данни, като свързан списък или структура данни на дърво
Boolean Двоична променлива, която може да има една от две възможни стойности, 0 (невярно) или 1 (вярно).
Import Прехвърляне на данни в база данни или документ
Keyboard Дъска, изработена от ключове, която заедно с мишката служи като основно устройство за въвеждане на компютър.
Plagiarism Плагиатството е актът да копирате нечия работа и да я публикувате като своя собствена.
Bug (Малък) дефект или повреда в програмата
App Приложението е вид софтуер, който ви позволява да изпълнявате конкретни задачи
Smartphone Мобилен телефон с усъвършенствани функции, освен просто извършване на телефонни обаждания и изпращане на текстови съобщения (SMS).
Cd-Rom CD-ROM означава компактдискова памет само за четене. Той функционира като компактен диск, който съхранява компютърни данни.
Personal Computer Малък цифров компютър, базиран на микропроцесор и предназначен да се използва от един човек в даден момент
Webcam Дигитална камера, създадена да прави цифрови фотографии и да ги предава по интернет
Router Кутия, която позволява на компютъра ви да се свърже с интернет.
Scroll Up And Down За да се придвижвате нагоре и надолу по страницата, например когато преглеждате уеб страница.
Wires And Cables Дълги тънки парчета метал, които свързват различни части на компютъра.
Command При изчисляването командата е директива на компютърна програма за изпълнение на конкретна задача.
Download Изтеглянето е процес на получаване на уеб страници, изображения и файлове от уеб сървър.
Bluetooth Безжична технология, която позволява комуникация между компютърни устройства.
Copy Акт на дублиране на текст, данни, файлове или дискове, създавайки два или повече от един и същи файл или сегменти от данни
Speakers Частта на компютъра, която контролира силата на звука.
Graphical User Interface Потребителски интерфейс, базиран на графика вместо текст
Path Общата форма на името на файл или директория указва уникално местоположение във файлова система.
Home Page Началната страница на уеб сайт
Fios Tt описва използването на оптични кабели за предаване на данни чрез светлинни импулси.
Post За да поставите снимка или коментар в блог или социална мрежа.
Protocol Набор от правила или процедури за предаване на данни между електронни устройства
Offline Когато компютър или друго устройство не е включено или свързано с други устройства, се казва, че е „офлайн
Keyboard Компютърната клавиатура е устройство за въвеждане, използвано за въвеждане на символи и функции в компютърната система чрез натискане на бутони или клавиши.
Online Свързани или готови за изпращане или получаване на данни с компютърна мрежа
PC PC е инициализъм за "личен компютър". IBM Personal Computer включи обозначението в името на своя модел.
Link Инструкция, свързваща една част от програма с друга
Baud Скорост на предаване на данни за модемите
Code Символичното подреждане на данни в компютърна програма
Typeface Набор от знаци със същия дизайн
Font Шрифтът е комбинацията от шрифт и други качества, като размер, височина и разстояние
Wiki Уики е уебсайт, който позволява на потребителите да добавят и актуализират съдържание в сайта, използвайки собствен уеб браузър.
Applications Софтуерна програма, която работи на вашия компютър
Computer Електронно устройство за съхранение и обработка на данни
Netbook Малък компютър за лаптоп или преносим компютър, който е предназначен основно за сърфиране в мрежата.
GUI Тя се отнася до графиката на екрана, която позволява на потребителите да щракват, влачат и пускат с мишка
Data Определя се като факти или цифри или информация, която се съхранява или използва от компютър.
Piracy Софтуерното пиратство се определя като незаконно копиране на софтуер, което нарушава авторските права.
Paste Команда, която ви позволява да вмъквате данни от клипборда в приложение
Mainframe Mainframe е мощен компютър, използван за големи задачи за обработка на информация.
JPG Тип файл за изображение и средство за компресиране на изображение.
Queue Списък на задания, които чакат да бъдат обработени
Freeware Софтуер, който се предоставя без такса
Document Компютърен документ е файл, създаден от софтуерно приложение
Social Networking Използване на интернет за създаване на виртуална общност чрез споделяне на съобщения, коментари и друга информация.
Function Функцията е блок от организиран код за многократна употреба, който се използва за извършване на едно, свързано действие.
Wi Fi Система за комуникация без проводници по мрежа
Hypertext Hypertext е текст, показван на компютър или други устройства с препратки към друг текст, до който четецът може незабавно да получи достъп.
Plug In Компютърен софтуер, който добавя нови функции към хост програма, без да променя самата хост програма.
Password Паролата е низ от знаци, използвани за удостоверяване на потребител в компютърна система.
Flash Drive А Flash Drive е вид преносимо USB устройство, което съхранява и прехвърля данни.
NET NET е стратегия за уеб услуги на Microsoft за свързване на информация, хора, системи и устройства чрез софтуер.
Security Защитата на компютърните системи и информация от нараняване, кражба и неоторизирана употреба
Export Прехвърляне от база данни или документ
Buffer Част от оперативната памет, използвана за временно съхранение на данни
Junk Mail Нежелана електронна поща е нежелана търговска електронна поща
URL Име на домейн е част от URL адрес, който е (Uniform Resource Locator.)
Mouse Компютърната мишка е ръчно насочено устройство, което засича двумерно движение спрямо повърхността.
Run Out Of Space Означава, че нито приложните програми, нито операционната система нищо не могат да спестят повече.
Output Device Изходно устройство е всяко хардуерно устройство, използвано за изпращане на данни от компютър до друго устройство или потребител.
Cloud Computing Наличност при поискване на ресурси на компютърната система, особено за съхранение на данни и изчислителна мощност, без пряко активно управление от страна на потребителя.
Browser Уеб браузърът е софтуерно приложение за достъп до информация в World Wide Web.
Binary Двоичен код представлява текст, инструкции за компютърен процесор или всякакви други данни, използващи система с два символа.
File Набор от свързани записи, поддържани заедно
Screenshot Екранната снимка е изображение на компютърен работен плот, което може да бъде запазено като графичен файл.
Qwerty Keyboard Стандартната клавиатура за пишеща машина
DVD DVD е вид оптичен носител, използван за съхранение на цифрови данни.
Windows Колекция от програми, известни като операционна система (OS), която контролира компютър (личен компютър)
Log Out Излезте от компютъра
GPS GPS е радионавигационна система, която позволява на сухопътните, морските и въздушните потребители да определят точното им местоположение.
XML Използва се за описване на данни.
Hyperlink Връзка от хипертекстов файл до друго местоположение или файл
Directory Списък на компютърните файлове, съхранявани в паметта
Runtime Когато програма се изпълнява или се изпълнява
Graphics Графика е изображение или визуално представяне на обект
Web Host Уеб хостът или доставчикът на уеб хостинг услуги е бизнес, който предоставя технологиите и услугите, необходими за уебсайта или уеб страницата, за да бъдат гледани в Интернет.
Bit Малко е най-малката информация, която използват компютрите.
Phishing Фишингът е кибер атака, която използва прикрит имейл като оръжие.
Wireless Използва се за описание на всяка компютърна мрежа, при която няма физическа кабелна връзка между подателя и получателя
Motherboard Дънната платка служи като единна платформа за свързване на всички части на компютър заедно
Application Самостоятелна програма или част от софтуера
Cache RAM памет, която е заделена като специализиран буфер за съхранение
Enter Клавиш Enter е клавишният клавиш, който е натиснат, за да сигнализира на компютъра за въвеждане на реда от данни или току-що въведената команда.
Webmaster Уеб администраторът е лицето, което отговаря за поддържането на уеб сайт.
Data Компютърните данни се обработват или съхраняват от компютър.
Desktop Основният потребителски интерфейс на компютър, от който потребителите имат достъп до програми, файлове и папки.
Unix Мощна многозадачна компютърна операционна система (ОС).
RAM (RAM) е основната памет, използвана, докато компютърът работи, тя е временна.
Web Page Страница в Интернет, която показва информация.
Cache Колекция от един и същ тип, съхранявана в скрито
Tablet Малка, преносима технология, която ви позволява да правите основни неща.
Bit Единица за измерване на информация
File Специфичен компютърен запис. Може да съдържа данни като текст или програма
Domain Имената на домейни се използват в URL адреси за идентифициране на конкретни уеб страници.
Drag Когато искате да преместите нещо от една част на екрана в друга, трябва да го плъзнете.
Lurking Термин, използван за описание на човек, който чете онлайн съобщения в дискусионен форум
Spreadsheet Електронна таблица е компютърно приложение за анализ на организацията и съхранение на данни в табличен вид.
Peripheral Електронно оборудване, свързано по кабел към компютър
Website Компютър, свързан с интернет, който поддържа поредица от уеб страници в World Wide Web
Trash Временно съхранение за файлове, които са били изтрити във файловия мениджър от потребителя
Peripheral Компютърна периферия е всяко външно устройство, което осигурява вход и изход за компютъра.
Hardware Компютърен хардуер са физическите части на компютър, като случай, монитор, мишка и т.н.
Cyberspace Световна мрежа от компютърни мрежи
Streaming Поток означава слушане на музика или гледане на видео в „реално време“, вместо да изтегляте файл на вашия компютър и да го гледате по-късно.
Desktop Областта на екрана в графични потребителски интерфейси, срещу които се появяват икони и прозорци
Computer Програмируемо електронно устройство за съхранение и обработка на данни.
Virus Компютърен вирус е вид компютърна програма, която при изпълнение се репликира чрез промяна на други компютърни програми и вмъкване на собствен код.
Hard Drive Устройството за твърд диск (HDD) е електромеханично устройство за съхранение на данни, което използва магнитно съхранение за съхранение и извличане на цифрови данни.
Megabyte Единица информация, равна на 1000 килобайта
Bus Шината е подсистема, която се използва за свързване на компютърни компоненти и прехвърляне на данни между тях
USB Той се отнася до най-често срещания тип компютърен порт, използван за свързване на периферни устройства към компютри.
Storage Съхранението е процес, чрез който цифровите данни се запаметяват в устройството за съхранение на данни с помощта на изчислителна технология.
Click Щракването е актът на еднократно натискане на бутона на компютърна мишка, без да се движи мишката.
Dynamic В компютърната терминология динамиката обикновено означава способност за действие и / или промяна, докато статичните означава неподвижни.
Screen Частта от компютър, където се появяват текст и изображения.
Gigabyte Приблизително 1 000 000 000 байта.
Programming Language Език, предназначен за програмиране на компютри
Dot Matrix Точкова матрица е 2D матрица от точки, които могат да представляват изображения, символи или знаци
Graphics Card Оборудването вътре в компютър, който създава изображението на екрана
Bookmark Маркерът е запазен пряк път, който насочва браузъра ви към конкретна уеб страница
Operating System Софтуерът, който комуникира с хардуера и позволява на други програми да се стартират.
Web Система от интернет сървъри, които поддържат специално форматирани документи.
Syntax Отнася се до правописа и граматиката на език за програмиране
Comment On За да напишете отговор на нещо, което виждате в блог или социална мрежа.
CPU Това е основна част от компютър, който контролира всички останали части
Tag Общ термин за дескриптор на езикови елементи
Email Пощенски съобщения, изпращани от един компютър на друг.
Parallel Port Гнездо в задната част на компютър за свързване на външно оборудване
Browser Браузър е програма като Firefox или Internet Explorer ..
Bug Грешка се отнася до грешка във всяка компютърна програма или хардуерна система.
Application В много основен смисъл всяка програма, която използвате на вашия компютър, е част от приложен софтуер.
Laser Printer Лазерният принтер е принтер, който използва фокусиран лъч или светлина за прехвърляне на текст и изображения върху хартия.
Clip Art Клип артът е колекция от снимки или изображения, които могат да бъдат импортирани в документ или друга програма.
Pixel Отнася се до малките точки, които съставят изображенията на компютърен дисплей.
Flash Memory Тип компютърна памет, която може да бъде изтрита и програмирана електрически.
Intranet Интранет е компютърна мрежа, където се споделя информация.
Linux Операционна система с отворен код, която захранва света от лични компютри до сървъри до мобилни устройства и след това.
Qwerty Дизайн на клавиатурата за азбуки с латиница
Digitize Формат, който може да се чете или обработва от компютри
Ipad Таблетен компютър, създаден от Apple.
DOC Разширението на файла за Microsoft Word Document.
Broadband Това се отнася до високоскоростно предаване на данни, при което един кабел може да пренася голямо количество данни наведнъж.
DNS DNS (услуга за име на домейн) действа като телефонен указател за интернет адреси.
Encryption Дейността по преобразуване на данни или информация в код
Type За въвеждане на информация чрез клавиатурата.
Monitor Устройство, което приема сигнали и ги показва
Symbol Произволен знак с конвенционално значение
KB, MB, GB Килобайти, мегабайти, гигабайти. Обикновено се използва за измерване на компютърна памет и съхранение.
Exabyte Екзабайтът е кратно на единичния байт за цифрова информация.
Field Набор от знаци, съдържащ единица информация
Backup Копие на файл или директория на отделно устройство за съхранение
Dot Точка е единичен пиксел на матричен дисплей
Computer Program Компютърната програма е съвкупност от инструкции, които могат да бъдат изпълнени от компютър за изпълнение на конкретна задача
Configure Създайте за определена цел
Icon Малко изображение или картина на екрана на компютъра, което е символ за папки, програми и т.н.
Cell Всяко малко отделение
Mac (Macintosh) Позовава се на специфичната операционна система в тази линия от компютри, разработена от Apple Corporation.
Shift Key Бутон за модификатор на клавиатура, използван за въвеждане на главни букви и други алтернативни "горни" символи.
Justify Justfy означава да подравнявате текста равномерно между ляво и дясно поле.
ROM Памет, която не може да бъде променена от програма или потребител
Media Отнася се до различни видове опции за съхранение на данни.
Algorithm Алгоритъмът е набор от инструкции, предназначени за изпълнение на конкретна задача.
DOS DOS (Disk Operating System) са обикновени операционни системи за текстови команди
Worm Вид злонамерен софтуер, който разпространява копия от себе си от компютър на компютър
Smart Phone Смартфонът е мобилен телефон, който включва разширена функционалност, освен извършване на телефонни обаждания и изпращане на текстови съобщения.
Widget Елемент от графичен потребителски интерфейс (GUI), който показва информация или предоставя специфичен начин
Modem Модемът е хардуерно устройство, което преобразува данни във формат, подходящ за носител на предаване
Floppy Drive Устройството, използвано за стартиране на дискета
PDF PDF означава "преносим формат на документа". По същество форматът се използва, когато трябва да запазвате файлове, които не могат да бъдат модифицирани
FAQ Списък с въпроси, които често се задават (по дадена тема), заедно с техните отговори
Portal Отнася се до уеб сайт или услуга, която предлага широк спектър от ресурси и услуги
Multimedia Компютърна система, която може да създава, импортира, интегрира, съхранява, извлича, редактира и изтрива
Compile Компилаторът е компютърна програма, която превежда компютърен код, написан на един език за програмиране, на друг език
Webinar Семинар, проведен по интернет.
Pop-Up Тип прозорец, който се отваря, без потребителят да избере „Нов прозорец“ от програмата
ZIP Архивен формат на файла, който поддържа компресиране на данни без загуби.
Cybercrime Киберпрестъпността е престъпление, което се извършва от компютър и мрежа.
Hotspot Местоположение, което позволява на потребителите да се свързват с мрежа или интернет с техните безжични адаптери.
Mhz Мегахерци. Това описва скоростта на компютърното оборудване.
Social Networking Социалната мрежа е уебсайт, който обединява хората, за да разговарят, да споделят идеи и интереси или да правят нови приятели.
Javascript Език за програмиране, проектиран от Sun Microsystems
Battery Частта от компютъра, която съхранява електричество и осигурява енергия.
Undo Команда в много компютърни програми. Изтрива последната промяна, извършена в документа, връщайки го в по-старо състояние
Copyright Авторското право е законно средство за защита на авторско произведение.
Script Списък на команди, които се изпълняват от определена програма или скриптов двигател
Frame Рамка е единица за цифрово предаване на данни в компютърни мрежи и телекомуникации
Operating System (Os) Основният софтуер, който управлява компютър
Page Страницата е непрекъснат блок на виртуална памет с фиксирана дължина, описан от един запис в таблицата на страницата.
Scan За да поставите снимки и документи на компютъра с помощта на скенер.
Spam Нежелан имейл
Website Колекция от уеб страници.
Modem Устройство, използвано за свързване на компютри по телефонна линия
Key Word Значителна дума, използвана при индексиране или каталогизиране
Settings Когато искате да промените нещо на компютъра, трябва да отидете на настройки.
Operating System Софтуер, който контролира изпълнението на компютърни програми и може да предоставя различни услуги
Terabyte Сканирането е термин, който описва процеса на дигитализиране на изображение, което позволява съхранението му или промяна на компютър.
Development Тя се отнася до набор от дейности по компютърни науки, посветени на процеса на създаване, проектиране, внедряване и поддръжка на софтуер.
Blog (Web Blog) Той се отнася до списък с публикации в уебсайтове, публикувани на уеб страница.
Template Модел или стандарт за извършване на сравнения
Analog Има изход, който е пропорционален на входа
Error Message Когато натиснете грешен бутон, понякога компютърът ще ви изпрати съобщение за грешка.
Boot При изчисляването, зареждането е процесът на стартиране на компютър.
Webcam Видеокамера, използвана за излъчване на поточно или неподвижно видео с помощта на интернет.
HTML Това е компютърният език, на който са написани уеб страниците.
Hardware Физическите части на компютър и всички свързани устройства.
Process Отнася се до набор от инструкции, които в момента се обработват от компютърния процесор
Scroll Превъртането използва преглед на последователни редове от данни на екрана на дисплея.
Resolution Броят точки или пиксели на инч или сантиметър, използвани за създаване на изображението на екрана
Hard Disk Основният диск вътре в компютър, използван за съхранение на програми и информация.
Shell Потребителски интерфейс за достъп до услугите на операционната система.
Folder Папката е място за съхранение, където много файлове могат да бъдат поставени в групи и да организират компютъра.
Mouse Pad Мишка е повърхност за поставяне и преместване на компютърна мишка.
Usb Stick Малък инструмент, който можете да използвате, за да запазите документите си.
Encrypt Криптирането на данни превежда данните в друга форма или код, така че само хора с достъп до секретен ключ или парола могат да ги прочетат.
Database Организиран орган на свързаната информация
PC Card При изчисляването PC Card е конфигурация за периферен интерфейс за компютърна паралелна комуникация, предназначена за лаптоп компютри.
Driver Драйверът е софтуерен компонент, който позволява на операционната система и устройство да комуникират помежду си.
Teminal Електронно или електромеханично хардуерно устройство
Upload Качването означава, че данните се изпращат от вашия компютър до Интернет.
Software Софтуерът е програма, която позволява на компютъра да изпълнява конкретна задача.
Key Ключ е един от бутоните на клавиатурата
Resolution Отнася се до остротата и яснотата на изображението
Kindle Kindle е преносим електронен четец, разработен от Amazon
Username Име, което уникално идентифицира някого в компютърна система
OCR OCR позволява на компютъра да чете сканирано изображение и да го преобразува в действителни букви.
Unplug За да изключите компютъра от източник на захранване.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers