English to Slovak Computer Words | Počítačový slovník

Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Slovak speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Slovak language.

Computer Words Meaning in Slovak Language
Interface Rozhranie je zdieľaná hranica, cez ktorú si dve alebo viac samostatných komponentov počítačového systému vymieňajú informácie.
Malware „Škodlivý softvér“ je počítačové programy určené na infiltráciu a poškodenie počítačov bez súhlasu používateľov
Blogger Blogger je osoba, ktorá píše obsah do webového blogu.
Caps Lock Caps Lock je tlačidlo na klávesnici počítača, ktoré spôsobí, že sa všetky písmená latinky a azbuky generujú veľkými písmenami.
Utility Malý program, ktorý poskytuje doplnok k možnostiam poskytovaným operačným systémom
Gigabyte Jednotka informácií rovná 1000 megabajtov
Hacking Hacking je pojem „catch-all“ pre akýkoľvek typ zneužitia počítača na prerušenie bezpečnosti iného počítačového systému na odcudzenie údajov.
Byte Séria 8 binárnych bitov, ktoré digitálne predstavujú jeden znak v počítači.
Ebook Elektronická kniha je skratka pre „elektronickú knihu“. Je to digitálna publikácia, ktorú je možné čítať na počítači, elektronickom čítačke alebo inom elektronickom zariadení.
Double Click Dvojité kliknutie je úkon dvojitého rýchleho stlačenia tlačidla myši na počítači bez toho, aby sa myš pohybovala.
Wi-Fi Wi-Fi znamená, že môžete pristupovať k sieti alebo sa k nej pripojiť pomocou rádiových vĺn bez potreby použitia káblov.
Root root znamená adresár najvyššej úrovne systému súborov.
Version Číslo verzie je jedinečná postupnosť čísel, ktorá identifikuje stav vývoja počítača
External Storage Zariadenie na ukladanie údajov, ktoré nie je hlavnou pamäťou počítača
Filename Extension Prípona názvu súboru je identifikátor určený ako prípona názvu počítačového súboru.
TFT Typ obrazovky vysokej kvality pre prenosné počítače
MP3 Populárny formát komprimovaného súboru na sťahovanie digitálnej hudby.
Icon V počítačoch je ikona piktogram alebo ideogram zobrazený na obrazovke počítača, aby používateľovi pomohol navigovať počítačovým systémom.
World Wide Web Web je vzájomne prepojený systém verejných webových stránok prístupných prostredníctvom internetu.
Log In Týka sa procesu prístupu k zabezpečenému počítačovému systému alebo webovej stránke.
Word Processor Aplikácia, ktorá poskytuje používateľovi nástroje potrebné na písanie, úpravu a formátovanie textu a jeho odoslanie na tlačiareň
Macintosh Macintosh je rad stolových a prenosných počítačov vyvinutých spoločnosťou Apple.
Program Postupnosť pokynov, ktoré môže počítač vykonať
Byte Sekvencia údajov spracovaných ako jedna informačná jednotka
Touchscreen Displej, ktorý slúži aj ako vstupné zariadenie a je možné ho použiť so špeciálnym perom alebo prstami.
Pixel Najmenšia diskrétna súčasť obrazu na obrazovke
Debug Odkazuje na lokalizáciu a opravu chýb v kóde počítačového programu
Platform Kombinácia počítača a operačného systému
Java Java je programovací jazyk na vysokej úrovni vyvinutý spoločnosťou Sun Microsystems.
Information Technology Štúdium alebo používanie systémov (počítačov a telekomunikácií) na ukladanie, získavanie a zasielanie informácií.
Integer Celé číslo je údaj typu integrálneho dátového typu, typ údajov, ktorý predstavuje určitý rozsah matematických celých čísel
Social Network Webová stránka, napríklad Facebook alebo Twitter, kde sa môžete spojiť s priateľmi a zdieľať informácie.
Notebook Computer Mimoriadne ľahký osobný počítač
Capacity Množstvo informácií, ktoré je možné uložiť na diskovú jednotku
Kernel Jadro je počítačový program v jadre operačného systému počítača s úplnou kontrolou nad všetkým v systéme.
Output Dáta generované počítačom sa označujú ako výstup.
Search Engine Počítačový program, ktorý načíta dokumenty alebo súbory alebo údaje z databázy
Subsystem Systém, ktorý je súčasťou nejakého väčšieho systému
Table Usporiadanie údajov v riadkoch a stĺpcoch, prípadne v zložitejšej štruktúre.
Ip Address Číselný štítok priradený každému zariadeniu pripojenému k počítačovej sieti, ktorý používa na komunikáciu internetový protokol.
Client Akýkoľvek počítač, ktorý je pripojený k počítačovej sieti
Array Pôsobivý displej alebo rozsah konkrétneho druhu veci
Inbox Doručená pošta je archív v e-mailovej aplikácii, ktorý prijíma prichádzajúce správy.
Input Device Vstupné zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na poskytovanie údajov a riadiacich signálov do systému na spracovanie informácií
Window Okno je grafický ovládací prvok.
Cookie Krátky riadok textu, ktorý webová stránka vloží na pevný disk vášho počítača, keď k nej pristupujete
ISP Spoločnosť, ktorá poskytuje jednotlivcom a iným spoločnostiam prístup na internet
Privacy Rights Právo na ochranu pred nechcenými alebo nezasiahnutými prienikmi.
Spyware Počítačový softvér, ktorý získava informácie z počítača používateľa bez jeho súhlasu
Virus Malý neautorizovaný program, ktorý môže poškodiť počítač
Cursor Kurzor je ukazovateľ používaný na zobrazenie aktuálnej polohy pre interakciu používateľa na monitore počítača
Memory Elektronické pamäťové zariadenie
Server Počítač, ktorý poskytuje klientskym staniciam prístup k súborom a tlačiarňam ako zdieľaným zdrojom do počítačovej siete
Home Row Domáci riadok je rad klávesov na klávesnici, kde prsty spočívajú, keď niekto nepíše
Disk Disk je pevný alebo disketový okrúhly, plochý a magnetický tanier, na ktorý je možné prečítať a zapísať informácie
Microphone Časť počítača, do ktorej hovoríte, keď chcete niečo nahrať alebo hovoriť s priateľom.
Memory Pamäť slúži na dočasné ukladanie informácií počas používania počítača.
Switch On Aktivácia počítača, keď ho chcete používať.
Software Programy a ďalšie prevádzkové informácie používané počítačom
Program Spustiteľný softvér, ktorý beží na počítači.
User Osoba, ktorá používa počítač alebo sieťovú službu
Megabyte Približne 1 000 000 bajtov.
Laptop Počítač, ktorý je prenosný a vhodný na použitie na cestách.
FAQ Zoznam odpovedí na bežné otázky týkajúce sa konkrétneho produktu alebo služby
Surf Hľadanie informácií na internete
Blog Online denník, v ktorom ľudia uverejňujú svoje skúsenosti
Printer Výstupné zariadenie, ktoré vytvára papierovú tlačenú kópiu z počítača
Text Editor Typ počítačového programu, ktorý upravuje obyčajný text.
User Interface Používateľské rozhranie (UI) je miesto, kde ľudia a stroje interagujú.
Clip Board Je to vyrovnávacia pamäť, ktorú niektoré operačné systémy poskytujú na krátkodobé ukladanie a prenos v rámci aplikačných programov a medzi nimi
Logic Aspekt počítačového dizajnu týkajúci sa základných operácií a štruktúr, na ktorých sú postavené všetky počítačové systémy.
Network Systém vzájomne prepojených elektronických komponentov alebo obvodov
Real-Time Počítač, ktorý dokáže takmer okamžite spracovať údaje alebo informácie
Workstation Špeciálny počítač určený na technické alebo vedecké účely.
Trojan Horse Typ škodlivého kódu alebo softvéru, ktorý vyzerá legitímne, ale môže prevziať kontrolu nad počítačom
Option Používa sa ako a na vytváranie špeciálnych znakov a ako modifikátor pre ostatné kódy príkazov
Toolbar Grafický ovládací prvok, na ktorom sú umiestnené tlačidlá, ikony, ponuky alebo iné vstupné alebo výstupné prvky na obrazovke.
Snapshot Stav systému v konkrétnom okamihu.
Anti Virus Software Program, ktorý nájde a odstráni vírusy z počítača
Zoom In And Zoom Out Zaostrenie objektívu s transfokáciou za účelom získania menšieho obrázka alebo vzdialenejšieho zobrazenia
Simulation Reprezentovanie reálneho sveta pomocou počítačového programu
Captcha CAPTCHA je typom testu odozva na výzvu, ktorý sa používa pri výpočte na určenie, či je používateľ ľudský alebo nie.
Login Týka sa procesu prístupu k zabezpečenému počítačovému systému alebo webovej stránke.
Restore Funkcia v systéme Microsoft Windows, ktorá umožňuje používateľovi vrátiť stav svojho počítača
Supercomputer Počítač, ktorý dosahuje rovnakú alebo takmer aktuálnu prevádzkovú rýchlosť pre počítače
Keyword V programovaní je kľúčové slovo slovo, ktoré je rezervované programom, pretože slovo má špeciálny význam.
Alignment Úprava častí niečoho vo vzťahu k sebe navzájom
Charger Zariadenie, ktoré sa pripája do sieťovej zásuvky a dodáva jednosmerné napätie na nabíjateľnú batériu.
Palmtop Počítač, ktorý je dostatočne malý na to, aby mohol sedieť na dlani
Flowchart Vývojový diagram je schéma, ktorá popisuje proces alebo operáciu
PDA Skratka „osobný digitálny asistent“
Scanner Zariadenia na konverziu papierových dokumentov na elektronické dokumenty, ktoré môžu používať počítače
Podcast Digitálny zvukový súbor sprístupnený na internete na stiahnutie do počítača alebo mobilného zariadenia
Compress Kompresia je metóda, ktorú počítače používajú na zmenšenie súborov znížením počtu bitov
Touch Dotykový displej je obrazovka počítača, ktorá je tiež vstupným zariadením
Iteration Iterácia je opakovanie funkcie alebo procesu v počítačovom programe.
Delete Odstrániť je počítačová terminológia na odstránenie alebo vymazanie
Folder Rozdelenie pevného disku počítača, do ktorého môžete ukladať súbory
Shareware Softvér, ktorý je k dispozícii zadarmo a často sa neformálne distribuuje na vyhodnotenie,
Cd Rom Disk na ukladanie informácií o počítači.
Firewall Disk na ukladanie informácií o počítači.
Save Zabezpečovací systém, ktorý zabraňuje prístupu k počítaču alebo sieti
Virtual Memory Kopírovanie dokumentu, záznamu alebo obrázka, na ktorom sa pracuje, na pamäťové médium
Serial Port Odkazuje na hardvér, ktorý počítač používa na načítanie operačného systému a spúšťanie programov.
Spam Zásuvka na zadnej strane počítača na pripojenie periférnych zariadení
Notebook Nežiaduce a nevyžiadané nevyžiadané e-maily alebo irelevantné príspevky do diskusnej skupiny alebo blogu.
Finder Notebook, prenosný počítač, skladací a prenosný počítač.
Spreadsheet Finder je desktopové rozhranie počítačov Macintosh
Joystick Dokument, ktorý ukladá údaje do mriežky horizontálnych riadkov a vertikálnych stĺpcov.
Dashboard Pákový ovládač je zariadenie na ovládanie kurzora používané v počítačových hrách a podpornej technológii
Firmware Prístrojová doska je typ používateľského rozhrania, ktoré používateľovi poskytuje informácie
Usb Flash Drive V oblasti výpočtovej techniky je firmvér špecifickou triedou počítačového softvéru, ktorá poskytuje nízkoúrovňové riadenie špecifického hardvéru zariadenia.
Emoticon Malé externé zariadenie na ukladanie údajov sa pripája prostredníctvom zásuvky USB.
Decompress Výraz tváre predstavovaný postupnosťou znakov
Hacker Decompress označuje rozšírenie komprimačného súboru späť do jeho pôvodnej podoby
Kilobyte Hacker je jednotlivec, ktorý využíva počítačové, sieťové alebo iné zručnosti na prekonanie technického problému
Bandwidth Približne 1 000 bajtov.
Menu Bar Rozsah frekvencií v danom pásme, najmä frekvencia použitá na prenos signálu.
Bulletin Board System Vodorovný pruh, ktorý obsahuje zoznam dostupných ponúk pre určitý program.
Scroll Bar Systém BBS alebo BBS je softvér spustený na počítačovom serveri, ktorý umožňuje používateľom pripojiť sa k systému pomocou terminálového programu.
Programmer Zvislá alebo vodorovná lišta bežne umiestnená úplne vpravo alebo dole v okne, ktorá umožňuje posúvať oblasť zobrazovania okna.
Virtual Osoba, ktorá píše počítačové programy.
Boot V oblasti výpočtovej techniky je virtuálna digitálne replikovaná verzia niečoho skutočného.
Mouse V oblasti počítačov je zavedenie systému proces spustenia počítača
Reboot Počítačová myš je ručné ukazovacie zariadenie, ktoré detekuje dvojrozmerný pohyb vzhľadom na povrch
Mirror V oblasti výpočtov je reštartovanie proces, ktorým sa reštartuje bežiaci počítačový systém.
Plug-In Zrkadlo je server, ktorý poskytuje presnú kópiu údajov z iného servera.
Feedback Počítačový softvér, ktorý pridáva nové funkcie do hostiteľského programu bez zmeny samotného hostiteľského programu
Node Proces, v ktorom sa výstup systému vracia na vstup
Boolean Uzol je základná jednotka dátovej štruktúry, napríklad prepojený zoznam alebo stromová dátová štruktúra
Import Binárna premenná, ktorá môže mať jednu z dvoch možných hodnôt: 0 (false) alebo 1 (true).
Keyboard Prenos údajov do databázy alebo dokumentu
Plagiarism Doska vyrobená z kľúčov, ktorá spolu s myšou slúži ako primárne vstupné zariadenie pre počítač.
Bug Plagiátorstvo je úkon kopírovania diela niekoho iného a jeho publikovania ako vlastného.
App (Malá) chyba alebo chyba v programe
Smartphone Aplikácia je typ softvéru, ktorý vám umožňuje vykonávať konkrétne úlohy
Cd-Rom Mobilný telefón s pokročilými funkciami okrem telefonovania a odosielania textových správ (SMS).
Personal Computer CD-ROM je skratka pre pamäť typu Compact Disc Read Memory. Funguje ako kompaktný disk, ktorý ukladá počítačové údaje.
Webcam Malý digitálny počítač založený na mikroprocesore a navrhnutý na používanie súčasne jednou osobou
Router Digitálny fotoaparát navrhnutý na fotografovanie a prenos digitálnych fotografií cez internet
Scroll Up And Down Box, ktorý umožňuje počítaču pripojiť sa na internet.
Wires And Cables Posúvanie stránky nahor a nadol, napríklad pri prezeraní webovej stránky.
Command Dlhé tenké kúsky kovu, ktoré spájajú rôzne časti počítača.
Download Vo výpočte je príkaz príkazom počítačového programu na vykonanie konkrétnej úlohy.
Bluetooth Sťahovanie je proces získavania webových stránok, obrázkov a súborov z webového servera.
Copy Bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje komunikáciu medzi počítačovými zariadeniami.
Speakers Zákon o duplikácii textu, údajov, súborov alebo diskov, pričom vznikajú dva alebo viac rovnakých súborov alebo segmentov údajov
Graphical User Interface Časť počítača, ktorá riadi hlasitosť.
Path Používateľské rozhranie založené na grafike namiesto textu
Home Page Všeobecná podoba názvu súboru alebo adresára určuje jedinečné umiestnenie v systéme súborov.
Fios Tt opisuje použitie káblov z optických vlákien na prenos údajov prostredníctvom pulzov svetla.
Post Pridanie obrázka alebo komentára na blog alebo sociálnu sieť.
Protocol Súbor pravidiel alebo postupov na prenos údajov medzi elektronickými zariadeniami
Offline Ak počítač alebo iné zariadenie nie je zapnuté alebo pripojené k iným zariadeniam, hovorí sa, že je „offline“
Keyboard Počítačová klávesnica je vstupné zariadenie, ktoré sa používa na zadávanie znakov a funkcií do počítačového systému pomocou tlačidiel alebo.
Online Pripojené alebo pripravené na odosielanie alebo prijímanie údajov prostredníctvom počítačovej siete
PC PC je inicializáciou pre „osobný počítač“. Produkt IBM Personal Computer začlenil označenie do názvu svojho modelu.
Link Inštrukcia spájajúca jednu časť programu s druhou
Baud Rýchlosť prenosu údajov pre modemy
Code Symbolické usporiadanie údajov v počítačovom programe
Typeface Sada znakov rovnakého dizajnu
Font Písmo je kombinácia písma a iných vlastností, ako je veľkosť, rozstup a medzera
Wiki Wiki je webová stránka, ktorá umožňuje používateľom pridávať a aktualizovať obsah na webe pomocou vlastného webového prehľadávača.
Applications Softvérový program, ktorý beží na vašom počítači
Computer Elektronické zariadenie na ukladanie a spracovanie údajov
Netbook Malý počítač v štýle notebooku alebo notebooku, ktorý je určený predovšetkým na surfovanie na webe.
GUI Vzťahuje sa na grafiku na obrazovke, ktorá umožňuje používateľom kliknúť myšou, presúvať myšou
Data Definované ako fakty alebo čísla alebo informácie, ktoré sú uložené alebo používané v počítači.
Piracy Softvérové ​​pirátstvo je definované ako nelegálne kopírujúci softvér, ktorý porušuje autorské práva.
Paste Príkaz, ktorý umožňuje vkladať údaje zo schránky do aplikácie
Mainframe Mainframe je výkonný počítač, ktorý sa používa na veľké úlohy spracovania informácií.
JPG Typ súboru pre obrázok a prostriedok na kompresiu obrázka.
Queue Zoznam úloh, ktoré čakajú na spracovanie
Freeware Softvér, ktorý sa poskytuje bezplatne
Document Počítačový dokument je súbor vytvorený softvérovou aplikáciou
Social Networking Používanie internetu na vytvorenie virtuálnej komunity zdieľaním správ, komentárov a ďalších informácií.
Function Funkcia je blok organizovaného, ​​opakovane použiteľného kódu, ktorý sa používa na vykonanie jednej súvisiacej akcie.
Wi Fi Systém pre komunikáciu bez káblov cez sieť
Hypertext Hypertext je text zobrazený na počítači alebo inom zariadení s odkazmi na iný text, ku ktorému má čitateľ okamžitý prístup.
Plug In Počítačový softvér, ktorý pridáva nové funkcie do hostiteľského programu bez zmeny samotného hostiteľského programu.
Password Heslo je reťazec znakov používaný na autentifikáciu používateľa v počítačovom systéme.
Flash Drive Jednotka Flash je typ prenosného disku USB, ktorý ukladá a prenáša dáta.
NET NET je stratégia webových služieb spoločnosti Microsoft na prepojenie informácií, ľudí, systémov a zariadení prostredníctvom softvéru.
Security Ochrana počítačových systémov a informácií pred poškodením, krádežou a neoprávneným použitím
Export Prenos z databázy alebo dokumentu
Buffer Časť pamäte RAM používaná na dočasné ukladanie údajov
Junk Mail Nevyžiadaná pošta je nevyžiadaná komerčná elektronická pošta
URL Názov domény je súčasťou adresy URL, ktorá je (Uniform Resource Locator.)
Mouse Počítačová myš je ručné ukazovacie zariadenie, ktoré detekuje dvojrozmerný pohyb vzhľadom na povrch.
Run Out Of Space Znamená to, že už ani aplikačné programy ani operačný systém už nemôžu nič uložiť.
Output Device Výstupné zariadenie je akékoľvek hardvérové ​​zariadenie používané na odosielanie údajov z počítača na iné zariadenie alebo používateľa.
Cloud Computing Dostupnosť zdrojov počítačového systému na požiadanie, najmä ukladanie údajov a výpočtový výkon, bez priamej aktívnej správy zo strany užívateľa.
Browser Webový prehľadávač je softvérová aplikácia na prístup k informáciám na webe.
Binary Binárny kód predstavuje text, inštrukcie počítačového procesora alebo akékoľvek iné údaje pomocou systému dvoch symbolov.
File Súbor súvisiacich záznamov vedených spolu
Screenshot Snímka obrazovky je obrázok pracovnej plochy počítača, ktorý je možné uložiť ako grafický súbor.
Qwerty Keyboard Štandardná klávesnica písacieho stroja
DVD DVD je typ optického média používaného na ukladanie digitálnych údajov.
Windows Zbierka programov známych ako operačný systém (OS), ktorý riadi počítač (osobný počítač)
Log Out Ukončiť z počítača
GPS GPS je rádiový navigačný systém, ktorý umožňuje používateľom na zemi, na mori a vo vzduchu určiť ich presnú polohu.
XML Používa sa na opis údajov.
Hyperlink Odkaz z hypertextového súboru na iné miesto alebo súbor
Directory Zoznam počítačových súborov uložených v pamäti
Runtime Keď je program spustený alebo je spustiteľný
Graphics Grafika je obrázok alebo vizuálna reprezentácia objektu
Web Host Webhosting alebo poskytovateľ služieb webhostingu je podnik, ktorý poskytuje technológie a služby potrebné na prezeranie webovej stránky alebo webovej stránky na internete.
Bit Trocha je najmenšia informácia, ktorú počítače používajú.
Phishing Phishing je kybernetický útok, ktorý používa maskovanú poštu ako zbraň.
Wireless Používa sa na označenie akejkoľvek počítačovej siete, kde neexistuje fyzické káblové spojenie medzi odosielateľom a prijímačom
Motherboard Základná doska slúži ako jediná platforma na spojenie všetkých častí počítača
Application Samostatný program alebo softvér
Cache Pamäť RAM vyhradená ako špecializovaná vyrovnávacia pamäť
Enter Kláves Enter je klávesnica, ktorá sa stlačí, aby signalizovala počítaču, aby vložil riadok s údajmi alebo práve zadaný príkaz.
Webmaster Správca webu je osoba zodpovedná za údržbu webovej stránky.
Data Počítačové údaje sú informácie spracované alebo uložené v počítači.
Desktop Primárne používateľské rozhranie počítača, z ktorého majú používatelia prístup k programom, súborom a priečinkom.
Unix Výkonný počítačový operačný systém s viacerými užívateľmi (OS).
RAM (RAM) je hlavná pamäť používaná počas práce počítača, je dočasná.
Web Page Stránka na internete, ktorá zobrazuje informácie.
Cache Zbierka položiek rovnakého typu uložená v skrytom
Tablet Malá prenosná technológia, ktorá vám umožní robiť základné veci.
Bit Merná jednotka informácií
File Konkrétny počítačový záznam. Môže obsahovať údaje ako text alebo program
Domain Názvy domén sa používajú v adresách URL na identifikáciu konkrétnych webových stránok.
Drag Ak chcete presunúť niečo z jednej časti obrazovky do druhej, musíte ju presunúť.
Lurking Pojem používaný na opis jednotlivca, ktorý číta online správy na diskusnom fóre
Spreadsheet Tabuľka je počítačová aplikácia na organizačnú analýzu a ukladanie údajov v tabuľkovej forme.
Peripheral Elektronické vybavenie pripojené káblom k počítaču
Website Počítač pripojený k internetu, ktorý udržuje sériu webových stránok na webe
Trash Dočasné úložisko pre súbory, ktoré používateľ vymazal v správcovi súborov
Peripheral Periférne zariadenie počítača je akékoľvek externé zariadenie, ktoré poskytuje vstup a výstup pre počítač.
Hardware Počítačový hardvér je fyzická časť počítača, napríklad puzdro, monitor, myš atď.
Cyberspace Celosvetová sieť počítačových sietí
Streaming Streamovanie znamená počúvanie hudby alebo pozeranie videa v „reálnom čase“ namiesto sťahovania súboru do počítača a jeho pozerania neskôr.
Desktop Oblasť obrazovky v grafických používateľských rozhraniach, v ktorých sa zobrazujú ikony a okná
Computer Programovateľné elektronické zariadenie na ukladanie a spracovanie údajov.
Virus Počítačový vírus je typ počítačového programu, ktorý sa po spustení replikuje úpravou iných počítačových programov a vložením vlastného kódu.
Hard Drive Jednotka pevného disku (HDD) je elektromechanické zariadenie na ukladanie údajov, ktoré využíva magnetické úložisko na ukladanie a získavanie digitálnych údajov.
Megabyte Informačná jednotka rovná 1000 kilobajtov
Bus Zbernica je podsystém, ktorý sa používa na prepojenie komponentov počítača a prenos údajov medzi nimi
USB Vzťahuje sa na najbežnejší typ počítačového portu, ktorý sa používa na pripojenie periférnych zariadení k počítačom.
Storage Ukladanie je proces, prostredníctvom ktorého sa digitálne údaje ukladajú v pamäťovom zariadení pomocou výpočtovej technológie.
Click Kliknutie je jednorazové stlačenie tlačidla počítačovej myši bez pohybu myši.
Dynamic V počítačovej terminológii dynamika zvyčajne znamená činnosť a / alebo zmenu, zatiaľ čo statické prostriedky sú pevné.
Screen Časť počítača, v ktorej sa zobrazujú texty a obrázky.
Gigabyte Približne 1 000 000 000 bajtov.
Programming Language Jazyk určený na programovanie počítačov
Dot Matrix Bodová matica je 2D matica bodiek, ktorá môže predstavovať obrázky, symboly alebo znaky
Graphics Card Zariadenie vo vnútri počítača, ktoré vytvára obraz na obrazovke
Bookmark Záložka je uložená skratka, ktorá nasmeruje váš prehliadač na konkrétnu webovú stránku
Operating System Softvér, ktorý komunikuje s hardvérom a umožňuje spustenie ďalších programov.
Web Systém internetových serverov, ktoré podporujú špeciálne formátované dokumenty.
Syntax Odkazuje na pravopis a gramatiku programovacieho jazyka
Comment On Ak chcete napísať odpoveď na niečo, čo vidíte na blogu alebo na sociálnej sieti.
CPU Je to hlavná časť počítača, ktorá riadi všetky ostatné časti
Tag Všeobecný výraz pre deskriptor jazyka
Email Poštové správy odoslané z jedného počítača na druhý.
Parallel Port Zásuvka na zadnej strane počítača na pripojenie externého zariadenia
Browser Prehliadač je program ako Firefox alebo Internet Explorer.
Bug Chyba označuje chybu v ľubovoľnom počítačovom programe alebo hardvérovom systéme.
Application Vo veľmi základnom zmysle je každý program, ktorý používate na svojom počítači, časťou aplikačného softvéru.
Laser Printer Laserová tlačiareň je tlačiareň, ktorá používa zaostrený lúč alebo svetlo na prenos textu a obrázkov na papier.
Clip Art Clip art je zbierka obrázkov alebo obrázkov, ktoré je možné importovať do dokumentu alebo iného programu.
Pixel Vzťahuje sa na malé bodky, ktoré tvoria obrázky na monitore počítača.
Flash Memory Typ počítačovej pamäte, ktorú je možné vymazať a programovať elektricky.
Intranet Intranet je počítačová sieť, kde sa zdieľajú informácie.
Linux Operačný systém s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý napája svet od osobných počítačov po servery k mobilným zariadeniam a ďalej.
Qwerty Návrh klávesnice pre abecedy v latinke
Digitize Formát, ktorý môžu počítače čítať alebo spracovať
Ipad Tabletový počítač vytvorený spoločnosťou Apple.
DOC Prípona súboru pre dokument Microsoft Word.
Broadband Toto sa týka vysokorýchlostného dátového prenosu, pri ktorom jediný kábel môže niesť veľké množstvo údajov naraz.
DNS DNS (Domain Name Service) funguje ako telefónny zoznam pre internetové adresy.
Encryption Činnosť konverzie údajov alebo informácií na kód
Type Zadávanie informácií pomocou klávesnice.
Monitor Zariadenie, ktoré prijíma signály a zobrazuje ich
Symbol Ľubovoľné označenie s konvenčným významom
KB, MB, GB Kilobytov, megabajtov, gigabajtov. Všeobecne sa používa na meranie pamäte a úložiska počítača.
Exabyte Exabyte je násobok bajtu jednotky pre digitálne informácie.
Field Skupina znakov pozostávajúcich z informačnej jednotky
Backup Kópia súboru alebo adresára na samostatnom úložnom zariadení
Dot Bodka je jeden pixel na maticovom displeji
Computer Program Počítačový program je súbor pokynov, ktoré môže počítač vykonať na vykonanie určitej úlohy
Configure Pripravený na konkrétny účel
Icon Malý obrázok alebo obrázok na obrazovke počítača, ktorý je symbolom priečinkov, programov atď
Cell Akékoľvek malé oddelenie
Mac (Macintosh) Odkazuje na konkrétny operačný systém v tejto rade počítačov vyvinutý spoločnosťou Apple Corporation.
Shift Key Modifikačný kláves na klávesnici, ktorý sa používa na písanie veľkých písmen a iných alternatívnych „horných“ znakov.
Justify Justfy znamená rovnomerné zarovnanie textu medzi ľavým a pravým okrajom.
ROM Pamäť, ktorú nemôže program ani užívateľ zmeniť
Media Vzťahuje sa na rôzne typy možností ukladania údajov.
Algorithm Algoritmus je súbor pokynov navrhnutých na vykonanie konkrétnej úlohy.
DOS DOS (Disk Operating System) sú operačné systémy s jednoduchým textovým príkazom
Worm Typ škodlivého softvéru, ktorý šíri jeho kópie z počítača do počítača
Smart Phone Smartphone je mobilný telefón, ktorý obsahuje pokročilé funkcie nad rámec telefonovania a odosielania textových správ.
Widget Prvok grafického používateľského rozhrania (GUI), ktoré zobrazuje informácie alebo poskytuje špecifický spôsob
Modem Modem je hardvérové ​​zariadenie, ktoré prevádza údaje do formátu vhodného pre prenosové médium
Floppy Drive Zariadenie použité na spustenie diskety
PDF PDF znamená „prenosný formát dokumentu“. Formát sa v zásade používa, keď potrebujete ukladať súbory, ktoré nie je možné upravovať
FAQ Zoznam otázok, ktoré sa často kladú (na danú tému) spolu s ich odpoveďami
Portal Odkazuje na webovú stránku alebo službu, ktorá ponúka širokú škálu zdrojov a služieb
Multimedia Počítačový systém, ktorý dokáže vytvárať, importovať, integrovať, ukladať, získavať, upravovať a mazať
Compile Kompilátor je počítačový program, ktorý prevádza počítačový kód napísaný v jednom programovacom jazyku do iného jazyka
Webinar Seminár vedený cez internet.
Pop-Up Typ okna, ktoré sa otvorí bez toho, aby si užívateľ vybral v programe nové okno
ZIP Formát archívneho súboru, ktorý podporuje bezstratovú kompresiu údajov.
Cybercrime Počítačová kriminalita je zločin, ktorý vyvíja počítač a sieť.
Hotspot Miesto, ktoré umožňuje používateľom pripojiť sa k sieti alebo k internetu pomocou bezdrôtových adaptérov.
Mhz Megahertzov. Opisuje rýchlosť počítačového vybavenia.
Social Networking Sociálna sieť je webová stránka, ktorá spája ľudí s cieľom rozprávať, zdieľať nápady a záujmy alebo získavať nových priateľov.
Javascript Programovací jazyk navrhnutý spoločnosťou Sun Microsystems
Battery Časť počítača, ktorá ukladá elektrinu a poskytuje energiu.
Undo Príkaz v mnohých počítačových programoch. Vymaže poslednú vykonanú zmenu dokumentu a vráti ju do staršieho stavu
Copyright Autorské právo je zákonným prostriedkom ochrany autorského diela.
Script Zoznam príkazov, ktoré vykonáva určitý program alebo skriptovací stroj
Frame Rámec je jednotka digitálneho prenosu údajov v počítačových sieťach a telekomunikáciách
Operating System (Os) Základný softvér, ktorý riadi počítač
Page Stránka je súvislý blok virtuálnej pamäte s pevnou dĺžkou, ktorý je opísaný jedným záznamom v tabuľke stránok.
Scan Vloženie fotografií a dokumentov do počítača pomocou skenera.
Spam Nežiaduce e-maily
Website Zbierka webových stránok.
Modem Zariadenie používané na pripojenie počítačov prostredníctvom telefónnej linky
Key Word Významné slovo používané pri indexovaní alebo katalogizácii
Settings Ak chcete v počítači niečo zmeniť, musíte prejsť na nastavenia.
Operating System Softvér, ktorý riadi vykonávanie počítačových programov a môže poskytovať rôzne služby
Terabyte Skenovanie je pojem, ktorý popisuje proces digitalizácie obrázka a umožňuje jeho uloženie na počítači alebo jeho úpravu v počítači.
Development Vzťahuje sa na súbor činností v oblasti informatiky zameraných na proces vytvárania, navrhovania, zavádzania a podpory softvéru.
Blog (Web Blog) Odkazuje na zoznam záznamov v denníku zverejnených na webovej stránke.
Template Model alebo štandard na porovnávanie
Analog Má výstup, ktorý je úmerný vstupu
Error Message Keď stlačíte nesprávne tlačidlo, počítač vám niekedy pošle chybovú správu.
Boot V oblasti počítačov je zavedenie systému proces spustenia počítača.
Webcam Videokamera používaná na vysielanie streamovaného alebo statického videa pomocou internetu.
HTML Je to počítačový jazyk, v ktorom sú webové stránky napísané.
Hardware Fyzické časti počítača a všetky súvisiace zariadenia.
Process Odkazuje na súbor pokynov, ktoré práve spracováva procesor počítača
Scroll Posúvanie používa zobrazenie po sebe idúcich riadkov údajov na displeji.
Resolution Počet bodov alebo pixelov na palec alebo centimeter použitých na vytvorenie obrazu na obrazovke
Hard Disk Hlavný disk v počítači používaný na ukladanie programov a informácií.
Shell Používateľské rozhranie na prístup k službám operačného systému.
Folder Priečinok je úložný priestor, v ktorom je možné veľa súborov umiestniť do skupín a usporiadať počítač.
Mouse Pad Podložka pod myš je plocha na umiestnenie a premiestnenie počítačovej myši.
Usb Stick Malý nástroj, ktorý môžete použiť na uloženie vašich dokumentov.
Encrypt Šifrovanie údajov prevádza údaje do inej formy alebo kódu, takže si ich môžu prečítať iba ľudia s prístupom k tajnému kľúču alebo heslu.
Database Organizovaný súbor súvisiacich informácií
PC Card V oblasti výpočtov je karta PC konfiguráciou počítačového paralelného komunikačného periférneho rozhrania určeného pre prenosné počítače.
Driver Ovládač je softvérový komponent, ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu operačného systému a zariadenia.
Teminal Elektronické alebo elektromechanické hardvérové ​​zariadenie
Upload Nahrávanie znamená, že údaje sa odosielajú z počítača na internet.
Software Softvér je program, ktorý umožňuje počítaču vykonať konkrétnu úlohu.
Key Kláves je jedným z tlačidiel klávesnice
Resolution Odkazuje na ostrosť a jasnosť obrázka
Kindle Kindle je prenosný e-reader vyvinutý spoločnosťou Amazon
Username Meno, ktoré jedinečne identifikuje niekoho v počítačovom systéme
OCR OCR umožňuje počítaču načítať naskenovaný obrázok a previesť ho na skutočné písmená.
Unplug Odpojenie počítača od zdroja napájania.
English to English Computer Words
English to Chinese Computer Words
English to Hindi Computer Words
English to Bengali Computer Words
English to Arabic Computer Words
English to Spanish Computer Words
English to French Computer Words
English
1.132 billion Speakers
Chinese
1.117 billion Speakers
Hindi
615 million Speakers
Bengali
265 million Speakers